Skip to main content

Blog entry by Xuân Thành Mai

Thành lập khoa Kinh tế số thuộc Viện OFE

Thành lập khoa Kinh tế số thuộc Viện OFE

Kinh tế số là gì?

Kinh tế số là “Một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử, kinh tế số hiện nay đã và đang diễn ra ở tất cả các lĩnh vực được áp dụng công nghệ số.

Về bản chất, đây là các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số.

Những biểu hiện của kinh tế số xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi trong đời sống xã hội.

Đặc trưng của kinh tế số là ba quá trình trong đó xử lý vật liệu OFE đang có các sản phẩm như opico, ocafe; xử lý năng lượng OFE đang có sản phẩm  bếp ga sinh học; xử lý thông tin với Ofe platform là một nền tảng khởi đầu cho lĩnh vực giáo dục nhưng sẽ mở rộng cho các ngành nghề khác để tạo nên cơ sở dữ liệu dùng chung và đóng vai trò quan trọng nhất, và cũng là lĩnh vực dễ số hóa nhất.

Đặc tính của kinh tế số đó là Kết nối – Chia sẻ - Dữ liệu dùng chung – Cơ sở dữ liệu. Chuyển đổi số giúp cho việc lược bỏ nhiều khâu trung gian và tăng cơ hội tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu.

Kịch bản của kinh tế số cho Việt Nam hiện nay đó là: Xuất khẩu số - Tiêu dùng số - Chuyển đổi số

Hiện tại ở Việt Nam: Tốc độ phát triển internet top 5 thế giới, đứng thứ 22 về số hoá, tăng trưởng kinh tế top đầu thế giới, trong đó kinh tế số đóng một vai trò lớn, các chuyên gia dự tính đến 2025 kinh tế số đóng góp cho GDP lên tới 20% - 25%.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá còn manh mún, chưa có tính kết nối trong khi đó chính phủ yêu cầu chuyển đổi số và tạo nền kinh tế số trong 10 năm từ 2020 đến 2030 và số tiền ngân sách cho việc này mỗi bộ ngành đều cần hàng ngàn tỷ.

Trong khi đó chỉ cần cơ chế chính sách phù hợp, cho phép OFE độc lập triển khai và có sự hợp tác của các cơ quan có nhu cầu chuyển đổi số thì chỉ cần 3 năm Viện OFE sẽ thực hiện chuyển đổi số cho tất cả các lĩnh vực.

Thành lập khoa Kinh tế số để giải quyết vấn đề gì?

Kinh tế số là xu hướng hiện nay không chỉ Việt Nam mà cả trên toàn thế giới, không chỉ giới hạn trong lãnh thổ một quốc gia mà phải có sự kết nối và chia sẻ toàn cầu.

Trước tình hình đó cùng với Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà việc thành lập Khoa Kinh tế số là một nhu cầu tất yếu nhằm:

- Đào tạo nguồn nhân lực trước tiên cho xã hội hiểu về kinh tế số

- Triển khai chuyển đổi số cho tất cả các lĩnh vực trong xã hội. 

- Liên kết với các trường, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo giảng dạy kiến thức về kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực cho sự chuyển đổi số theo nhu cầu của các đơn vị.


  • Share

Reviews