Skip to main content

Topic outline

 • 1. CELEBRATIONS

  This topic supplies students with knowledge of celebrations in the world. Then they can use English to talk about this topic.
 • 2. INVENTIONS

  In this topic, you will know many things about the latest inventions. You can also talk about inventions you like or talk about the things you yourselves produce.

 • TOEFL

  Phần này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về kì thi TOEFL: Cấu trúc bài thi, các bước chuẩn bị, Tips làm bài, Các chuyên đề liên quan.

  • TOEICS

   Phần này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ kiến thức về kì thi TOEICS: Cấu trúc bài thi, các bước chuẩn bị, Tips làm bài, Các chuyên đề liên quan.